Betalingsvoorwaarden

Op de betaling van facturen voor producten of behandelingen gegeven door een oefentherapeut Cesar of zijn/haar waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • De cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling oefentherapie Cesar en gaat akkoord met verzending via de post of via de mail.
  • Wanneer de cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd, of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heeft de oefentherapeut Cesar het recht het wettelijk vastgestelde verzuimtarief in rekening te brengen. Het verzuimtarief bedraagt in 2024 €43,95. Dit bedrag dient door de cliënt zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit niet. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur, te zijn geschied.
  • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het naar juistheid en volledigheid aanleveren van die gegevens waaruit onomstotelijk de hoogte van de door een zorgverzekeraar te verstrekken vergoeding voor behandelingen Oefentherapie Cesar blijkt. Indien op enig moment blijkt dat de door de cliënt verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, waardoor een zorgverzekeraar geen vergoeding (meer) verstrekt aan CesarHorst, is CesarHorst gerechtigd de verschuldigde bedragen welke alsdan niet door een zorgverzekeraar worden vergoed, bij de cliënt in rekening te brengen.
  • Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden aan de oefentherapeut Cesar bij wie de cliënt onder behandeling is/was, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  • Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en zal de Wet Incasso Kosten (WIK) in werking treden.
  • De wettelijke incassokosten bedragen 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste €2.500,00 van de vordering, met een minimum van €40,00. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de patiënt/cliënt.
  • Indien de cliënt aangaande het gefactureerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt of cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan CesarHorst, bij gebreke waarvan de facturering als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 4 genoemde termijn niet. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de cliënt aan de oefentherapeut Cesar verschuldigd is, de administratieve gegevens van de oefentherapeut Cesar van beslissende aard. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en oefentherapeut Cesar, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.
  • Indien de kosten niet (meer) vergoed worden door uw zorgverzekeraar brengen wij u onderstaande tarieven in rekening. Tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2024. Wijzigingen en drukfouten onder voorbehoud.

Behandeling oefentherapie Cesar op één van de locaties van CesarHorst

€ 43,95

Behandeling psychosomatische oefentherapie Cesar op één van de locaties van CesarHorst

€ 60,95

Toeslag voor aan huis behandeling (na verwijzing)

€ 20,50

Screening bij directe toegang Oefentherapie Cesar

€ 20,50

Screening en intake en onderzoek Oefentherapie Cesar

€ 56,95

Intake en onderzoek oefentherapie Cesar na verwijzing

€ 56,95

Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek, op aanvraag van verwijzer

€ 72,50

Afspraak verzuimd of niet ten minste 24 uur van tevoren afgezegd

€ 43,95

Groepsles: CesarFit, begeleid bewegen in een groep, prijs per les

€   8,00

E-mailen
Bellen
LinkedIn