Huishoudelijk Reglement

Algemeen

CesarHorst is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 14108395. U dient zich  te conformeren aan dit huishoudelijk reglement. Daarmee staat u tevens de informatieverstrekking naar andere(n) zoals uw specialist, huisarts, bedrijfsarts e.d. toe. Ook gaat u akkoord met het verwerken van informatie, correspondentie, nota’s e.d. conform de regels zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Indien u als patiënt nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, dient uw ouders c.q. wettelijke voogd akkoord te gaan.
CesarHorst stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw eigendommen, u draagt zelf de verantwoording voor de bewaking hiervan. CesarHorst kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel, ongeval of daaruit voortvloeiende gevolgen.

Privacy
Uw therapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Uiteraard gaat uw therapeut zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Algemene Verordening Gegevensbescherming, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Hierdoor wordt uw privacy gewaarborgd. Alles wat u met uw oefentherapeut Cesar bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met uw nadrukkelijke toestemming mag aan derden informatie worden doorgegeven. Indien u door een huisarts of specialist bent verwezen naar cesartherapie, stellen wij uw huisarts en/of specialist middels een rapportage op de hoogte over het behandelverloop, en/of wordt dit besproken in een mondeling onderhoud met de betreffende arts. Bent u op eigen initiatief gestart met de therapie, dan ontvangt de huisarts na uw goedvinden een kort verslag waarin gemeld wordt dat er een intake en screening heeft plaatsgevonden met de bevindingen, tevens ontvangt uw huisarts een eindrapportage.

Kwaliteit
Alle oefentherapeuten werkzaam bij CesarHorst zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Wij zullen al het mogelijke doen u de zorg te bieden die u nodig heeft. Een goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Toch kan er wel eens iets mis gaan. U bent ontevreden over bepaalde zaken en u wilt met dat gevoel van onvrede of uw klacht zelf iets doen. Bespreek eerst uw probleem met uw oefentherapeut Cesar. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing. Mocht u toch nog niet tevreden zijn, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, biedt dan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Op de website van het Klachtenloket Paramedici vindt u nadere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure (https://secure.kwaliteitsregisterparamedici.nl/klp). U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Klachtenloket Paramedici via telefoonnummer 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur).

Kosten en vergoedingen
Elke verzekeraar heeft andere aanvullende verzekeringspakketten. Wij attenderen u erop dat u zelf verantwoordelijk bent te achterhalen, of en hoe u (nog) verzekerd bent voor oefentherapie Cesar. Bij twijfel kunt u het beste contact opnemen met uw verzekeraar. Wij hebben overeenkomsten, inclusief tariefafspraken, met de meeste zorgverzekeraars. Bij zorgverzekeraars waar wij een contract mee hebben gesloten, declareren wij de kosten die binnen uw polis vergoed worden rechtstreeks. Afspraken kunnen, mits 24 uur van tevoren, telefonisch worden gewijzigd of geannuleerd. De zorgverzekeraars vergoeden afspraken die niet tenminste 24 uur van tevoren zijn afgezegd niet. Hierdoor zijn wij genoodzaakt deze, ongeacht de reden, bij uzelf in rekening te brengen. Afzegging van een afspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur, te zijn geschied. Op al onze diensten en producten zijn de betalingsvoorwaarden van CesarHorst van kracht.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij uw oefentherapeut Cesar.


Betalingsvoorwaarden

Op de betaling van facturen voor producten of behandelingen gegeven door een oefentherapeut Cesar of zijn/haar waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • De cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling oefentherapie Cesar en gaat akkoord met verzending via de post of via de mail.
  • Wanneer de cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd, of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heeft de oefentherapeut Cesar het recht het wettelijk vastgestelde verzuimtarief in rekening te brengen. Het verzuimtarief bedraagt in 2024 €43,95. Dit bedrag dient door de cliënt zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit niet. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur, te zijn geschied.
  • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het naar juistheid en volledigheid aanleveren van die gegevens waaruit onomstotelijk de hoogte van de door een zorgverzekeraar te verstrekken vergoeding voor behandelingen Oefentherapie Cesar blijkt. Indien op enig moment blijkt dat de door de cliënt verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, waardoor een zorgverzekeraar geen vergoeding (meer) verstrekt aan CesarHorst, is CesarHorst gerechtigd de verschuldigde bedragen welke alsdan niet door een zorgverzekeraar worden vergoed, bij de cliënt in rekening te brengen.
  • Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden aan de oefentherapeut Cesar bij wie de cliënt onder behandeling is/was, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  • Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en zal de Wet Incasso Kosten (WIK) in werking treden.
  • De wettelijke incassokosten bedragen 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste €2.500,00 van de vordering, met een minimum van €40,00. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de patiënt/cliënt.
  • Indien de cliënt aangaande het gefactureerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt of cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan CesarHorst, bij gebreke waarvan de facturering als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 4 genoemde termijn niet. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de cliënt aan de oefentherapeut Cesar verschuldigd is, de administratieve gegevens van de oefentherapeut Cesar van beslissende aard. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en oefentherapeut Cesar, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.
  • Indien de kosten niet (meer) vergoed worden door uw zorgverzekeraar brengen wij u onderstaande tarieven in rekening. Tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2024. Wijzigingen en drukfouten onder voorbehoud.

Behandeling oefentherapie Cesar op één van de locaties van CesarHorst

€ 43,95

Behandeling psychosomatische oefentherapie Cesar op één van de locaties van CesarHorst

€ 60,95

Toeslag voor aan huis behandeling (na verwijzing)

€ 20,50

Screening bij directe toegang Oefentherapie Cesar

€ 20,50

Screening en intake en onderzoek Oefentherapie Cesar

€ 56,95

Intake en onderzoek oefentherapie Cesar na verwijzing

€ 56,95

Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek, op aanvraag van verwijzer

€ 72,50

Afspraak verzuimd of niet ten minste 24 uur van tevoren afgezegd

€ 43,95

Groepsles: CesarFit, begeleid bewegen in een groep, prijs per les

€   8,00

E-mailen
Bellen
LinkedIn